top of page
Algemene voorwaarden Absolute Real Things

 

INDEX

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

 

 

Artikel 1- In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 

3. Dag: kalenderdag;

 

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings-- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

6. Herroepingsrecht/recht op retour: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst/koop op afstand;

 

7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 

Bedrijfsnaam: Absolute Real Things Online winkel

Adres: Kamillelaan 143, 6833GJ Arnhem

Mobiel: 06-10237790

E-mailadres: absoluterealthings@hotmail.com

KvK-nummer: 74384112

Btw-identificatienummer: NL349424755B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

1. Alle onderstaande Artikels van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van producten, originele kunstwerken en art prints, via de website, email of mondelijke overeenkomsten.

 

2. Deze voorwaarden zullen kosteloos aan koper vooraf aankoop beschikbaar gesteld  worden, per verwijzing naar de website of eventueel per digitale kopie indien zo overeengekomen.

 

3. Bij onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient u contact op te nemen met Absolute Real Things (ART).

 

Artikel 4 – Het aanbod

 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

4. Ondernemer is niet verantwoordelijk voor digitale kleurinterpretaties door aankoper, afwijkingen van afbeeldende apparaten, zoals telefoonschermen, monitors en andere apparaten.

Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.

 

5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;

  • de eventuele kosten van verzending;

  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Koper ontvangt een aankoopbevestiging.

 

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige weegomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

bottom of page